We help to find
What are you looking for?

เยี่ยมเยียนคริสตจักรเมืองไทยปักธงชัย

ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเมืองไทยปักธงชัย
วันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เดินทางไปเยี่ยม คริสตจักร เมืองไทย อ.ปักธงชัย ได้พบปะพูดคุย กับ ศิษยาภิบาล อ.สุพัต...