We help to find
What are you looking for?

ทีมงาน

โจนาธาน
เลขาธิการ
นพคุณ
ผู้จัดการ/ชาติพันธุ์
นิศาชล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สุวิทย์
ไอที/หัวหน้าผู้ประสานงาน
วีรวัฒน์
ผู้ประสานงาน เทคนิค,รายการวิทยุ
สุกัลยา
ผู้ประสานงาน บทเรียน, ติดตามผล
ศักดิ์ศิลา
ผู้ประสานงาน พระคัมภีร์ทางอากาศ
กิตติยา
ติดตามผล
อัษฏาวุธ
เทคนิค
ประชุม
ธุรการ
อรุณี
ติดตามผล
ราตรี
ติดตามผล
มานาทิพย์
ผู้ประสานงาน ฝ่ายอนุชน
มาลัยพร
การเงิน
ถวายเพื่อพันธกิจ/Donation

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้รับพร ด้วยการสนับสนุนพันธกิจของเรา คือค่าชั่วโมงในการออกอากาศแต่ละสถานี และการสงเคราะห์ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ท่านสามารถส่งเงินสนับสนุนของท่าน เข้ามาได้โดยทาง

โอนเงินเข้าบัญชี หรือโอนผ่าน ATM
ชื่อบัญชี “FEBC RADIO INTERNATIONAL” เลขที่ 059-2-39243-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย กรุงเทพ

** หลังจากท่านโอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่  02 391 3181
หรือ 086 522 9688 และทางไลน์ @febcthailand

You can support the monthly programming and our commitment by direct deposit to :

Account name : FEBC Radio International

Account number # 059-2-39243-7

Kasikorn Bank, Ekamai Branch, Bangkok 10110 THAILAND

SWIFT ADDRESS NO. KASITHBK