We help to find
What are you looking for?
ข่าว กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นครสวรค์

ssupawas
August 18, 2022

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2020 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแจกวารสารและประชาสัมพันธ์บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ รายการวิทยุพระคัมภีร์ทางอากาศ และรายการวิทยุโลกใบใหญ่ ให้กับน้องๆนักเรียน ไพศาลี และโรงเรียนนิมิตศึกษา